EARTH CHARTER

Zemes Hartas darbība

Zemes Hartas Iniciatīva - Latvia

 
 
Par Zemes Hartas Iniciatīvu
Zemes Hartas Iniciatīva
„Zemes Hartas Iniciatīva” ir kopīgs apzīmējums ārkārtīgi daudzveidīgajam globālajam cilvēku, organizāciju un institūciju tīklojumam, kas piedalās Zemes Hartā pausto vērtību un principu izplatīšanā un ieviešanā.

Iniciatīva aptver plaša mēroga brīvprātīgus pilsoniskās sabiedrības centienus. Tās dalībnieki ir dažādas vadošas starptautiskas institūcijas, valstu valdības un to aģentūras, universitāšu asociācijas, nevalstiskās organizācijas un sabiedriskās grupas, pilsētu pašvaldības, reliģiskās grupas, skolas un uzņēmumi – kā arī tūkstošiem indivīdu.

Daudzas organizācijas ir formāli apstiprinājušas Zemes Hartu un izmanto vai izplata to, kamēr daudzas citas organizācijas izmanto vai izplata Hartu, neveicot formālu apstiprināšanu.

Starptautiskā Zemes Hartas organizācija (ECI)
Starptautisko Zemes Hartas organizāciju veido ECI padome un sekretariāts. ECI mērķis ir veicināt Zemes Hartas Iniciatīvas misiju un vīziju. Tā rosina Zemes Hartas popularizēšanu, pieņemšanu un izmantošanu, kā arī atbalsta Zemes Hartas Iniciatīvas izaugsmi un attīstību. ECI tika izveidota 2006. gadā, kad notika ievērojama Zemes Hartas aktivitāšu reorganizācija un paplašināšana.

Ir svarīgi atcerēties, ka, kaut arī Zemes Hartas Starptautiskā padome vada un virza plašāka mēroga Iniciatīvu, tā kopumā neveic tiešu Zemes Hartas Iniciatīvas pārvaldību vai kontroli. Iniciatīva formāli netiek vadīta. Padome pārvalda tikai Starptautisko Zemes Hartas organizāciju.      

Zemes Hartas komisija
1997. gada sākumā Zemes Padome un Starptautiskais zaļais krusts izveidoja Zemes Hartas komisiju kā neatkarīgu starptautisku institūciju, kas pārraudzīja Zemes Hartas konsultācijas un uzmetuma izstrādes procesu, apstiprināja Zemes Hartas galīgo variantu un 2000. gadā publiskoja Zemes Hartu. Zemes Hartas teksts joprojām ir Komisijas pārziņā, un tās biedri konsultē Starptautisko Zemes Hartas organizāciju un darbojas kā Zemes Hartas sūtņi. Tomēr Komisija vairs neveic Zemes Hartas Iniciatīvas pārraudzību. Šī atbildība ir tikusi nodota Starptautiskās Zemes Hartas organizācijas padomei.

ECI padome
Starptautiskās Zemes Hartas organizācijas (ECI) padome pārrauga Starptautiskās Zemes Hartas organizācijas sekretariāta darbību. Tā nosprauž ECI galvenos mērķus, politiku un stratēģijas, kā arī vada un pārvalda plašāka mēroga Iniciatīvu. ECI padome nav juridiski noformēta vienība. Padome ievēl savus biedrus, konsultējoties ar Zemes Hartas atbalstītāju globālā tīklojuma biedriem.

ECI sekretariāts
ECI sekretariāts, kura galvenā mītne ir Miera Universitātē Kostarikā, ar savu darbību mēģina veicināt ECI padomes pieņemto misiju, vīziju, stratēģijas un politiku. Tas atbalsta Padomes darbu, sniedz palīdzību stratēģiskajā plānošanā un koordinē daudzas Zemes Hartas aktivitātes. Sekretariāts virza un darbojas saskaņoti ar plašākiem mēģinājumiem ieviest Zemes Hartu tādās jomās kā Izglītība, Jaunatne, Uzņēmējdarbība un Reliģija, uztur sakarus ar plašāko Zemes Hartas tīklojumu un veicina Zemes Hartas kā starptautiska tiesiski nesaistoša dokumenta izmantošanu.

Biedri
ECI biedri ir indivīdi vai organizācijas, kas atbalsta Zemes Hartā ietverto vīziju un ir apņēmušies veicināt Zemes Hartas izplatību un palīdzēt ieviest ECI stratēģijas savās valstīs. Biedri slēdz formālu vienošanos ar Starptautisko Zemes Hartas organizāciju un apņemas kļūt par aktīvu Zemes Hartas informācijas un aktivitāšu avotu savā valstī. ECI Sekretariāts koordinē un vada biedru aktivitātes, kā arī nodrošina nepieciešamos resursus un materiālus. Vienā valstī var būt vairāk nekā viens biedrs. Biedri piekrīt uzturēt ciešus kontaktus ar Starptautisko Zemes Hartas organizāciju, kā arī piekrīt sniegt atskaites par svarīgām ar Zemes Hartu saistītām aktivitātēm, kas notiek viņu reģionā. Līdzīgi ECI piekrīt informēt biedrus par galvenajiem ar viņiem saistītajiem lēmumiem un notikumiem, kā arī nodrošināt tiem noteikta līmeņa vadību, stratēģiskās konsultācijas un komunikāciju atbalstu (šis līmenis ir atkarīgs no resursu pieejamības).

Partnerorganizācijas
Stratēģiskie partneri ir organizācijas, kuru aktivitātes tieši atbalsta Zemes Hartu un Zemes Hartas Iniciatīvu atbilstoši to darbības programmām, vai kuru aktivitātes saskan ar Zemes Hartas principiem. Tās lielākoties ir starptautiskas organizācijas, taču tām var būt arī nacionāls vai lokāls darbības virziens. Partnerorganizācijas slēdz formālu vienošanos (Vienošanās memorands, Piekrišanas vēstule vai kāda cita veida apstiprinājums) ar Starptautisko Zemes Hartas organizāciju par konkrētiem projektiem, kas raksturo veidu, kādā partneris atbalstīs un izplatīs Zemes Hartu un kā Starptautiskā Zemes Hartas organizācija atbalstīs šo partneri.

Apstiprinātāji
Apstiprinātājs ir jebkurš indivīds vai organizācija, kas formāli izsaka savu atbalstu un piekrišanu Zemes Hartā paustajām idejām un mērķiem. Par atbalstītāju var kļūt jebkura organizācija vai indivīds. ECI Sekretariāts aktīvi meklē atbalstītājus lielu starptautisku un nacionālu organizāciju vidū.

Konsultanti
ECI konsultanti ir indivīdi, kas ir tikuši formāli atzīti par ECI Padomes un Sekretariāta ekspertiem, padomdevējiem un atbalstītājiem. Šie cilvēki tiek uzaicināti kļūt par konsultantiem, vadoties pēc viņu individuālās iesaistīšanās Zemes Hartas aktivitātēs, viņu spējai sniegt aktīvu padomu un atbalstu ECI Padomei, Sekretariātam un Operatīvajām grupām, un nepieciešamības gadījumā tiek ņemta vērā arī viņu institucionālā piederība. Konsultantus ieceļ amatā Sekretariāta izpilddirektors.

Operatīvās grupas
Operatīvās grupas ir izveidotas, lai darbotos kā brīvprātīgi tīklojumi, kas veicinātu neatkarīgu iniciatīvu. Operatīvo grupu uzmanības centrā ir tīklojumu izveide un aktivitāšu veicināšana vienā no sekojošām jomām: Uzņēmējdarbība, Izglītība, Plašsaziņas līdzekļi, Reliģija, Apvienotās Nācijas un Jaunatne.  ECI Padomes izpildkomiteja apstiprina katras Operatīvās grupas vadības komandu. Operatīvās grupas veido Padomes locekļi, indivīdi un partnerorganizācijas, biedri vai konsultanti. ECI padome regulāri pārskata katras Operatīvās grupas darbību un sasniegumus. Taču ECI Padomes un ECI Sekretariāta pārziņā nav Operatīvo grupu vadība.

 

Brīvprātīgie/Atbalstītāji
Brīvprātīgie jeb atbalstītāji ir apstiprinātāji, kas Zemes Hartas Iniciatīvai sniedz un ziedo resursus – laiku, naudu, tīklojuma attiecības un sabiedrisku popularizēšanu savā darbības jomā. Tās var būt organizācijas, valdības vai indivīdi. „Brīvprātīgie/atbalstītāji” ir līdzvērtīgi tradicionālas NVO dalībniekiem, izņemot to, ka viņi nekļūst par kādas formālas juridiskas institūcijas locekļiem un atbalstītāja statuss viņiem nepiešķir nekādas formālas tiesības.