EARTH CHARTER

Zemes Hartas darbība

Zemes Hartas Iniciatīva - Latvia

 
 
Darbības vadlīnijas decentralizētai Zemes Hartas Iniciatīvas izplatīšanai

Ievads

Starptautiskā Zemes Hartas organizācija (ECI) mudina ikvienu sniegt ieguldījumu Zemes Hartas Iniciatīvas mērķu īstenošanā. Mums ir nepieciešama Jūsu aktīva līdzdalība un atbalsts. Šajā sakarā ECI paplašina Iniciatīvas spektru visā pasaulē, veicinot decentralizētu aktivitāti un indivīdu, kopienu un organizāciju pilnvarošanu.

Uzņemoties šo jauno stratēģiju, ECI turpinās popularizēt Zemes Hartu dažādās starptautiskās aktivitātēs un dažos projektos. Taču šī jaunā stratēģija ir vajadzīga, jo Starptautiskās Zemes Hartas organizācijas sekretariāts spēj organizēt un vadīt vienīgi nelielu daļu no plašā aktivitāšu klāsta, kas ir nepieciešamas Zemes Hartas vīzijas īstenošanai.

Šeit aprakstītās Darbības vadlīnijas ir resurss, kas ir ticis izstrādāts, lai palīdzētu organizēt un vadīt ar Zemes Hartu saistītas aktivitātes saskaņā ar Zemes Hartas vērtībām un principiem.

Darbības vadlīniju mērķis ir arī nodrošināt zināmu pastāvību ar Zemes Hartu saistītu aktivitāšu decentralizētā organizēšanā un veikšanā. Uztveriet šīs Vadlīnijas kā sava veida virtuālu Zemes Hartas Iniciatīvas koordinācijas mehānismu, jo tas sagatavo mūs straujai decentralizētai Zemes Hartas popularizēšanai, kas iesaistītu miljoniem cilvēku visā pasaulē.

Darbības vadlīnijas pirmkārt ir orientētas uz indivīdiem. Pilnīgai daudzu Zemes Hartas principu ieviešanai būs nepieciešams valdību, korporāciju un citu organizāciju ieguldījums. Taču tieši indivīdu iesaistīšanās ir pirmavots, no kura var sākties virzība un pārmaiņas labākas pasaules izveidei, un tam ir nepieciešams visu cilvēku ieguldījums visos sektoros.

Darbības vadlīnijas nav negrozāmas un pabeigtas. Starptautiskās Zemes Hartas organizācijas Padome tās periodiski pārskatīs, ņemot vērā centienus ieviest Zemes Hartu dažādos reģionos un sektoros un no tā gūto pieredzi. Padome labprāt uzklausīs jebkuras jūsu atsauksmes vai ieteikumus par šīm Vadlīnijām.

Darbības vadlīnijas

 1. Sāciet ar Zemes Hartu. Pieņemiet Zemes Hartu kā galveno ceļvedi, kad plānojat un īstenojat aktivitātes, lai padarītu Zemes Hartas vīziju par realitāti.
 2. Esiet dzīvs piemērs. Mēģiniet būt par dzīvu Zemes Hartas ideju piemēru ikdienā – mājās, darbā un sabiedrībā.
 3. Pilnvarojiet sevi. Rīkojieties droši un ticiet, ka jūsu pašu spēkos ir kaut ko mainīt un ka jūsu darbība mudinās iesaistīties arī daudzus citus.
 4. Sadarbojieties, sadarbojieties. Radiet pārmaiņas rosinošu spēku, veidojot partnerattiecības un sadarbojoties ar citiem, kā arī meklējiet risinājumus, kas ir izdevīgi visām iesaistītajām pusēm.
 5. Pilnvarojiet citus. Dalieties savā spēkā, rīkojoties iekļaujoši un sniedzot citiem iespējas pilnveidot savas problēmrisināšanas, lēmumu pieņemšanas, vadības un radošās darbības prasmes.
 6. Veiciniet cieņu un izpratni. Mēģiniet radīt savstarpējas cieņas un uzticēšanās pilnas attiecības starp indivīdiem un grupām, kas pārstāv dažādas kultūras un kopienas, un risiniet nesaskaņas dialoga formā, kas veicina mācīšanos un izaugsmi.
 7. Veiciniet pašorganizāciju. Veiciniet iniciatīvu izplatību, ko iedvesmo Zemes Harta, nemēģinot tās visas kontrolēt, paļaujoties uz cilvēku un grupu, kam piemīt skaidrs ētisks mērķis,  spēju pašiem sevi organizēt un sasniegt pozitīvus rezultātus.
 8. Koncentrējiet uzmanību uz pirmcēloņiem. Koncentrējiet domas un darbību uz nopietnāko cilvēces problēmu un izaicinājumu pirmcēloņiem un nepieļaujiet, lai pašreizējo neilgtspējīgo sistēmu un darbības paradumu spiediens jūs atturētu no aktīvas rīcības.
 9. Esiet uzticīgi mērķim, bet elastīgi. Esiet nelokāmi savā uzticībā Zemes Hartas pamatprincipiem un gādājiet, lai jūsu izvēlētie darbības paņēmieni un līdzekļi mērķa sasniegšanai ir saskaņoti ar Zemes Hartā paustajām vērtībām, taču vienmēr esiet elastīgi un inovatīvi darbības līdzekļu un metožu izvēlē, ņemot vērā mainīgos apstākļus.
 10. Esiet atjautīgi. Nepieļaujiet, lai jūsu domāšanu un rīcību ierobežo atkarība no naudas līdzekļiem; izmantojiet iztēli un esiet atjautīgi, lai panāktu, ka lietas notiek.
 11. Saprātīgi izmantojiet tehnoloģijas. Atcerieties, ka daudziem cilvēkiem nav pieejamas jaunākās tehnoloģijas un, piedāvājot problēmu tehnoloģiskos risinājumus, nodrošiniet, lai tie būt situācijai atbilstoši.
 12. Sargājiet Hartas integritāti. Prezentējot, citējot vai tulkojot Zemes Hartu, saglabājiet uzticību oriģinālā teksta vārdiem un idejām un sasaistiet Hartu tikai ar tām organizācijām, produktiem un notikumiem, kas ir saskaņā ar tajā paustajām vērtībām un vīziju.