EARTH CHARTER

Zemes Hartas darbība

Zemes Hartas Iniciatīva - Latvia

 
 
Zemes Hartas Iniciatīvas vēsture  laika līnija
1987 ANO Pasaules Vides un attīstības komisija (Bruntlandes komisija) iesaka radīt universālu deklarāciju par vides aizsardzību un ilgtspējīgu attīstību “jaunas hartas” formā, kas izklāstītu ilgtspējīgas attīstības pamatprincipus.
1992 Tiek sasaukts Riodežaneiro Zemes samits, un viens no tā mērķiem ir izstrādāt starptautiski akceptētu Zemes Hartu, taču valdības nespēj vienoties un Hartas vietā tiek pieņemta Rio deklarācija „Par vidi un attīstību”.
  Rio Zemes samita ģenerālsekretāra Morisa Stronga vadībā tiek radīta Zemes padome, lai veicinātu Zemes samita laikā panākto vienošanos ieviešanu un atbalstītu nepieciešamību izveidot nacionālās ilgtspējīgas attīstības padomes.
1994 Zemes padomes izpilddirektors Moriss Strongs un Starptautiskā Zaļā krusta prezidents Mihails Gorbačovs uzsāk pilsoniskās sabiedrības iniciatīvu Zemes Hartas pirmā uzmetuma izstrādei. Nīderlandes valdība piešķir sākotnējo finansiālo atbalstu.
1995 Zemes padome un Starptautiskais Zaļais krusts uzsāk starptautiskas konsultācijas ar mērķi pilnveidot cilvēku Zemes Hartu, un starptautiski eksperti un valdību pārstāvji sanāk kopā Hāgas Zemes Hartas seminārā. Zemes padome tiek pārveidota par Zemes Hartas Iniciatīvas starptautisko sekretariātu.
1996 Lai sagatavotos Rio+5 forumam, Zemes Hartas padome uzsāk Zemes Hartas konsultāciju procesu. Tiek izveidots un izplatīts ar Zemes Hartu saistītu starptautisku likumdošanas principu apkopojums un pārskats. Gada noslēgumā Zemes Hartas izstrādes procesa pārraudzīšanai Zemes Harta un Starptautiskais Zaļais krusts izveido neatkarīgu Zemes Hartas komisiju; tiek izveidota arī melnraksta izveides komisija.
1997 Rio+5 forumā Riodežaneiro pirmo reizi sanāk kopā Zemes Hartas komisija. Foruma noslēgumā kā „tapšanas stadijā esošs dokuments” tiek publicēts Zemes Hartas standartuzmetums. Tiek ierosinātas un turpinātas tālākas konsultācijas visā pasaulē. 
1998 Zemes Hartas Iniciatīvai pievienojas vairākas grupas un izveido Zemes Hartas Nacionālās komisijas vairāk nekā 35 valstīs. Šīs un daudzas citas grupas uzsāk konsultācijas par Zemes Hartas standartuzmentumu un sāk to izmantot kā mācību līdzekli.   
1999 Aprīlī tiek publicēts Zemes Hartas II stadartuzmetums un tiek turpinātas starptautiskās konsultācijas. Zemes Hartas nacionālo komisiju skaits sasniedz 45.  
2000 Martā Zemes Hartas komisija sanāk kopā Parīzē, Francijā, lai vienotos par dokumenta galīgo variantu. Jūnijā Miera pilī Hāgā notiek Zemes Hartas oficiāla publiskošana. Zemes Hartas Iniciatīvas nākamās fāzes pārraudzībai tiek izveidota Zemes Hartas Rīcības komiteja. Tās galvenie mērķi ir veicināt Zemes Hartas popularizēšanu, apstiprināšanu un ieviešanu pilsoniskajā sabiedrībā, uzņēmējdarbībā un pārvaldībā, kā arī atbalstīt Zemes Hartas izmantošanu izglītības mērķiem skolās, universitātēs un citās iestādēs.
2002 Zemes Hartas Iniciatīva mēģina panākt Zemes Hartas apstiprināšanu Pasaules samitā par ilgtspējīgu attīstību Johannesburgā. Samita laikā daudzu valstu līderi un NVO deklarē savu atbalstu Zemes Hartai, taču netiek panākta Zemes Hartas formāla atzīšana Apvienoto Nāciju līmenī. 
2005 Uz šo brīdi Zemes Harta ir tikusi iztulkota 32 valodās, plaši izplatīta visā pasaulē, un to ir apstiprinājušas 2,400 organizācijas, tai skaitā UNESCO, Starptautiskā dabasundabasresursusaglabāšanassavienība(IUCN) un Starptautiskā pašvaldību vides aizsardzības padome (ICLEI). Tiek uzsākts iekšējs un ārējs stratēģiskais pārskats par Zemes Hartas Iniciatīvas aktivitātēm laika posmā no 2000. līdz 2005. gadam. Novembrī Amsterdamā notiek ievērojama Zemes Harta+5 tikšanās. Šajā pasākumā tiek noslēgts piecgades stratēģiskais pārskats, tiek atzīmēti Iniciatīvas sasniegumi un plānota nākamā darbības fāze.
2006 Zemes Hartas Rīcības komitejas vietā 23 dalībvalstis izveido jaunu Zemes Hartas Starptautisko padomi Sekretariāta pamatprogrammu un personāla pārraudzībai. Kopā ar Sekretariātu Padome tiek reorganizēta par Starptautisko Zemes Hartas organizāciju (Earth Charter International – ECI).
2008 Šobrīd Zemes Harta ir iztulkota 40 valodās un to ir apstiprinājušas 4,600 organizācijas, kas pārstāv simtiem miljonu cilvēku intereses. ECI Padome ir pieņēmusi jaunu ilgtermiņa stratēģisko plānu, kas uzsver decentralizētu Zemes Hartas Iniciatīvas izplatību. Ir izveidotas sešas jaunas neatkarīgas operatīvās grupas, lai veicinātu Zemes Hartas Iniciatīvas decentralizētu izplatību tādās jomās kā Uzņēmējdarbība, Izglītība, Plašsaziņas līdzekļi, Reliģija, Apvienotās Nācijas un Jaunatne.  

Īsi par Zemes Hartas Iniciatīvas vēsturi...