EARTH CHARTER

Zemes Hartas darbība

Zemes Hartas Iniciatīva - Latvia

 
 
ECI stratēģija un darbības jomas

Zemes Hartas iniciatīvai ir sekojoši mērķi un stratēģiskie uzdevumi.
Mērķi:

  1. Izplatīt informāciju par Zemes Hartu visā pasaulē un veicināt tās iekļaujošās ētiskās vīzijas izpratni.
  2. Mēģināt panākt, lai Zemes Hartu atzītu un apstiprinātu indivīdi, dažādas organizācijas un Apvienotās Nācijas.
  3. Veicināt Zemes Hartas kā ētiska ceļveža izmantošanu un tās principu ieviešanu pilsoniskajā sabiedrībā, uzņēmējdarbībā un valdībā.
  4. Veicināt un atbalstīt Zemes Hartas izmantošanu izglītojošiem mērķiem skolās, universitātēs, reliģiskajās kopienās, vietējās kopienās un daudzās citās vidēs.
  5. Veicināt Zemes Hartas kā nesaistoša juridiska dokumenta atzīšanu un izmantošanu.

Decentralizētas pilnvarošanas stratēģija

„Decentralizēta pilnvarošana intensitātes paaugstināšanai” ir īss nosaukums, kas tika dots 2007. gadā pieņemtajam politikas, direktīvu un lēmumu kopumam. Šīs stratēģijas mērķis ir Zemes Hartas iniciatīvas plaša izplatība, izvairoties no nepieciešamības palielināt centrālo administratīvo aparātu un ļaujot pieaugt pašorganizētiem darbības centieniem šajā jomā.

Šīs jaunās stratēģijas atbalstam tika izstrādātas Darbības vadlīnijas Zemes Hartas iniciatīvas decentralizētai pilnvarošanai. Pamatojoties uz šīm vadlīnijām, ikviens cilvēks, organizācija vai kopiena var izmantot un pielietot Zemes Hartu veidos, kas vislabāk atbilst viņu spējām un iespējām. 

Darbības jomas un operatīvās grupas

Savas trešās ikgadējās tikšanās laikā 2008. gada maijā Zemes Hartas starptautiskās organizācijas (ECI) Padome apstiprināja sešu operatīvo grupu izveidi jauna ilgtermiņa plāna ietvaros, kas ir balstīts uz decentralizētas pilnvarošanas principiem un izstrādāts, lai strauji paplašinātu Zemes Hartas aktivitātes visā pasaulē. Katra operatīvā grupa darbosies, lai izveidotu tīklojumu un organizētu aktivitātes vienā no sekojošām jomām:  

- Uzņēmējdarbība
- Izglītība
- Plašsaziņas līdzekļi
- Reliģija
- Apvienotās Nācijas
- Jaunatne

Šīs sešas jomas tika izraudzītas, jo tās sniedz nozīmīgas iespējas Zemes Hartas stratēģiskai izmantošanai, lai veicinātu pāreju uz ilgtspējīgu dzīvesveidu. Gandrīz visās šajās jomās jau tiek realizēta virkne daudzsološu aktivitāšu un projektu, uz kuriem var balstīties operatīvās grupas. Visās šajās jomās Zemes Harta var potenciāli izraisīt interesi un izplatīties tīri spontāni jeb organiski, pārsniedzot operatīvo grupu izraisīto katalizatora efektu.

Operatīvās grupas tika izveidotas, lai darbotos kā brīvprātīgi tīklojumi, kas veicinātu neatkarīgas iniciatīvas. Tās ir konceptuāli izstrādātas ECI Padomē un vairāki ECI Padomes biedri ir aktīvi piedalījušies to darbības uzsākšanā kā sākotnējās komandas dalībnieki. ECI Padomes izpildkomiteja apstiprinās vadības komandas iecelšanu katrā no operatīvajām grupām. Taču ne ECI Padome, ne ECI Sekretariāts nenoteiks un nevadīs operatīvo grupu darbu. Sekretariāts sniegs dažus pamatpakalpojumus operatīvo grupu atbalstam. Tas var arī zināmā mērā veicināt dažu operatīvo grupu darbību gadījumos, kad Sekretariāta ekspertu padoms vai resursi var būt noderīgi kā, piemēram, izglītības jomā. Tiek sagaidīts, ka operatīvo grupu vadības komandu sastāvā būs cilvēki, kas nav ECI Padomes locekļi, un ka pārējās organizācijas sniegs pakalpojumus operatīvajām grupām, tādējādi stiprinot „paplašinātā sekretariāta” jēdzienu.

Decentralizētās pilnvarošanas stratēģijas un operatīvo grupu izveides pamatojums ir fakts, ka Zemes Hartas Iniciatīva ir tīklojums nevis formāli organizēta nevalstiskā organizācija (NVO). Zemes Hartas Iniciatīva nevar paplašināt savu ietekmi visā pasaulē vai realizēt savu misiju, ja tā tiek uztverta kā tradicionāla organizācija, kurā visas aktivitātes vada un kontrolē viena institūcija - ECI Sekretariāts. Ņemot vērā Zemes Hartas misiju, pat liela NVO nespētu pārraudzīt visas globālās Zemes Hartas Iniciatīvas darbības un šāda mēģinājuma izmaksas būtu ārkārtīgi lielas. Tas būtu neiespējams uzdevums un nesaprātīga iedoma.

Patiesībā Zemes Hartas Iniciatīva ir attīstījusies kā tīklojums, ko veido tūkstošiem indivīdu un organizāciju, kas reizēm sadarbojas, taču bieži strādā neatkarīgi cita no citas. ECI Padome izstrādā ECI Sekretariāta politiku un stratēģiju, un tās kalpo par vadlīnijām plašākam tīklojumam, kas veido Zemes Hartas Iniciatīvu. Nelielais Sekretariāts sniedz ierobežotu pamatpakalpojumu klāstu, piemēram, starptautiskās mājas lapas uzturēšana un pamatmateriālu un resursu sagatavošana. Vairāku ECI Padomes locekļu biroji jau sniedz atbalstu un palīdzību Sekretariātam un tādējādi veido paplašināto Sekretariāta biroju dažādās pasaules malās.

Katru operatīvo grupu vadīs divu līdz desmit cilvēku komanda. Katras operatīvās grupas mērķis ir veicināt jaunas Zemes Hartas aktivitātes un strauju Zemes Hartas tīklojuma izplatību. Katra operatīvā grupa uzsāks savu darbību, noskaidrojot īpašo ieguldījumu, ko Zemes Harta var sniegt konkrētajā jomā, un nišu, ko Zemes Harta var tajā aizpildīt. Tāpat būs nepieciešams izstrādāt darbības plānu ar īstermiņa un ilgtermiņa mērķiem un darbības stratēģijām šo mērķu sasniegšanai. Katra operatīvā grupa tad piesaistīs brīvprātīgos vadītājus un atbalstītājus, kas ir nepieciešami šo plānu īstenošanai, un mobilizēs vajadzīgos resursus. Katra operatīvā grupa kļūs par atsevišķu Zemes Hartas sūtņu un aktīvistu tīklojumu.

Jaunā ilgtermiņa plāna ietvaros ECI Padome ir apstiprinājusi vēl divus projektus, kas saistīti ar pašreizējās Zemes Hartas Iniciatīvas vispasaules tīmekļa platformas pilnveidi un komunikācijas materiālu sagatavošanu, tai skaitā grāmatu, brošūru un filmu izstrādi, kas ir nepieciešamas, lai atbalstītu Iniciatīvas izplatību operatīvo grupu darbības jomās. Vispasaules tīmekļa platformas ietvaros tiks veidotas lokālās mājas lapas katrā valstī atbilstošā valodā vai valodās. Šajās vietējās mājas lapās būs atrodama identiska pamatinformācija par Zemes Hartu un tās Iniciatīvu, un tās var tikt tālāk pilnveidotas atbilstoši lokālajam kontekstam. Sekretariāts atbalstīs šos divus projektus.

Zemes Hartas starptautiskās organizācijas mājas lapā Sekretariāts periodiski publicēs atskaites par operatīvo grupu aktivitātēm un divu augšminēto projektu norisi.
Tie, kas ir ieinteresēti sniegt atbalstu operatīvo grupu darbā, tiek aicināti tieši sazināties ar vadības komandu.