EARTH CHARTER

Zemes Hartas darbība

Zemes Hartas Iniciatīva - Latvia

 
 
Kas ir Zemes Harta?

Zemes Harta ir ētisku pamatprincipu deklarācija, kuras mērķis ir 21. gadsimta sabiedrība, kurā valda taisnīgums, ilgtspējība un miers. Tā mēģina iedvest visos cilvēkos jaunu apziņu par globālo savstarpējo atkarību un kopīgu atbildību par visas cilvēku saimes, augstākās dzīvības kopienas un nākotnes paaudžu labklājību. Tā ir cerības vīzija un aicinājums uz darbību.

 Zemes Hartas galvenais mērķis ir pāreja uz ilgtspējīgu dzīvesveidu un ilgtspējīgu cilvēces attīstību. Ekoloģiskā integritāte ir viena no tās galvenajām tēmām. Taču Zemes Harta arī atzīst, ka tādi mērķi kā ekoloģiskā aizsardzība, nabadzības izskaušana, uz taisnīgumu balstīta ekonomiskā attīstība, cilvēktiesību ievērošana, demokrātija un miers ir savstarpēji saistīti un nedalāmi. Tādējādi, tiek radīta jauna iekļaujoša, integrēta ētiska sistēma kā ceļvedis pārejai uz ilgtspējīgu nākotni.

Zemes Harta ir rezultāts desmit gadus ilgušam vispasaules starpkultūru dialogam par kopīgiem mērķiem un vērtībām. Zemes Hartas projekts aizsākās kā Apvienoto Nāciju iniciatīva, taču to turpināja un noslēdza globāla pilsoniskās sabiedrības iniciatīva. 2000. gadā Zemes Hartas komisija, kas ir neatkarīga starptautiska institūcija, izstrādāja Zemes Hartas noslēguma versiju un publiskoja to kā cilvēku hartu. 

Salīdzinājumā ar citu starptautisku deklarāciju izveidi Zemes Hartas teksta izstrāde bija daudz iekļaujošāks process, kas pamatā tika balstīts uz sadarbību un līdzdalību. Šis tapšanas process ir Zemes Hartas kā ētiskas vadības sistēmas likumības pirmavots. Dokumenta likumību pastiprina arī tās plaša apstiprināšana, ko ir veikušas 4,500 organizācijas, tai skaitā daudzas valdības un starptautiskas institūcijas.   

Ņemot vērā šo likumību, aizvien vairāk juristu visā pasaulē atzīst, ka Zemes Harta pamazām iegūst ieteikuma tiesību dokumenta statusu. Ieteikuma tiesību dokumenti, piemēram, Vispārējā Cilvēktiesību Deklarācija, ir morāli, taču ne likumīgi saistoši to valstu valdībām, kas izvēlas tās apstiprināt un pieņemt, un šādi dokumenti bieži kalpo par pamatu saistošu likuma normu izstrādei.

Šobrīd, kad ir krasi jāmaina mūsu dzīves un domāšanas veids, Zemes Harta aicina pārskatīt mūsu vērtības un izvēlēties labāku ceļu. Šobrīd, kad aizvien aktuālāka kļūst nepieciešamība pēc starptautiskas sadarbības, Zemes Harta mūs mudina dažādības jūrā saskatīt kopīgas pamatvērtības un pieņemt jaunu globālu ētiku, kas ir kopīga aizvien lielākam skaitam cilvēku visā pasaulē. Šobrīd, kad izglītība ilgtspējīgai attīstībai ir kļuvusi neaizstājama, Zemes Harta ir uzskatāma par īpaši vērtīgu mācību līdzekli.